Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów. Jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym zwaśnione strony decydują same za siebie i wspólnie wypracowują własne, najlepsze dla ich rozwiązanie problemu. Osobą, która wspiera, koordynuje i prowadzi proces mediacji jest bezstronny i neutralny mediator.

Mediator

Zajmując się teoretycznie i praktycznie zarządzaniem zasobami ludzkimi, chciałem sprawdzić jak w praktyce sądowych konfliktów, do propozycji formalnej ugody podchodzą Polacy, dlatego przez jakiś czas byłem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Płocku. Wieloletnie badania naukowe oraz zdobyte przeze mnie doświadczenie społeczno-zawodowe nakazują wytrwałe bronienie tezy, iż większości konfliktów i nieporozumień, zwłaszcza tych rodzinnych oraz biznesowych, dałoby się uniknąć, gdyby strony w ten sam sposób interpretowały używane pojęcia. Ponadto ważna jest umiejętność zrozumienia okazywanych emocji, które oswojone umożliwią osiągnięcie porozumienia. Niestety szara codzienność biznesowa, towarzyska, rodzinna i sądowa, pokazuje, że musimy jeszcze wiele nauczyć się w obszarze konstruktywnego i pokojowego rozwiązywania sporów.

Metodyka mediacji

W dobie wszechobecnej dezinformacji, manipulacji i egocentryzmu wspieranego przez media społecznościowe, praca mediatora jest szczególnym wyzwaniem. Wymaga nie tylko wiedzy o kształtowaniu relacji międzyludzkich, ale także znajomości współczesnych narzędzi wykorzystywanych do kreowania wizerunku, który niejednokrotnie programuje ludzkie zachowania.
Mediator jest właściwą osobą by pomóc stronom ustalić spójny i jednolity aparat pojęciowy, nazwać i oddzielić emocje od przedmiotu sporu, a następnie prowadzić rozmowy mediacyjne do satysfakcjonującego rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu i rozmowy na każdy ważny indywidualnie temat.

dr Krzysztof Buczkowski

Cykl pracy mediatora:

 • rozpoznanie przyczyn i istoty konfliktu,
 • określenie strategii prowadzenia mediacji,
 • organizowanie wstępnych – informacyjnych i pośrednich spotkań mediacyjnych, a także spotkań
  bezpośrednich,
 • zapewnianie bezpiecznego, poufnego miejsca do odbycia mediacji, które umożliwia pełne wykorzystanie technik mediacyjnych (na przykład spotkania na osobności),
 • aktywne słuchanie wszystkich stron zaangażowanych w konflikt,
 • wyjaśnianie stanowisk, interesów i granic kompromisu wszystkich stron zaangażowanych w konflikt,
 • umiejętne korzystanie z pomocy doradców prawnych i innych ekspertów właściwych dla danego sporu,
 • przepracowywanie kryzysowych momentów w prowadzonych rozmowach,
 • udzielanie pomocy w sformułowaniu ugody oraz weryfikowaniu faktycznych możliwości jej realizacji.